Amir Ado
Washington State Pullman WA USA
Ferris High School Spokane WA USA
2017
1600/3200/5K